Asesoría fiscal

 • Declaración anual de IRPF.
 • Declaración anual do Imposto sobre Sociedades.
 • Declaración anual do Imposto sobre Patrimonio.
 • Declaración anual do I.V.A..
 • Declaracións Trimestrais e resumos anuais.
 • Declaración Operacións Intracomunitarias e Intrastat.
 • Imposto sobre Sucesións e Donacións.
 • Imposto sobre ITP e AJD.
 • Impostos municipais.
 • Impostos especiais.
 • Asesoramento xeral e calquera tramitación relativa á Facenda Pública Local, Autonómica ou Estatal.
 • Tramitación de todos aqueles requisitos administrativos necesarios para que a empresa atópese ao corrente das súas obrigacións tributarias.
 • Representación e comparecencia ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, previa autorización da empresa para o estudo, asesoramento e defensa de calquera conflito ou incidencia que xurda en materia tributaria.
 • Información periódica constante de todas aquelas normas que afectasen á situación tributaria da empresa e as modificacións que se vaian producindo.

Asesoría laboral

 • Confección e presentación ante a Seguridade Social de altas, baixas ou variacións de empresa como entidade cotizante.
 • Confección de Nóminas. e Seguridade Social en Réxime Xeral, Autónomos, etc.
 • Información individualizada, confección e presentación ante o INEM das diferentes opcións de contrato, así como os seus prórrogas.
 • Confección e presentación ante a Seguridade Social de altas, baixas, modificacións de datos dos traballadores.
 • Representación e comparecencia ante a Dirección Provincial de Traballo, Delegación provincial da Consellería de Traballo, Seguridade Social, Controladores Laborais, Inspección de Traballo, etc., previa autorización da empresa, para o estudo e defensa de calquera conflito ou incidencia que puidese xurdir en materia socio laboral.
 • Interposición dos recursos que correspondan ante calquera organismo dos mencionados.
 • Representación, asesoramento e defensa ante o S.M.A.C. en caso de despedimento, sancións a produtores, etc.
 • Asesoramento e información en materia socio laboral, Convenio Colectivo, Xornadas, Calendario Laboral, etc.
 • Asesoramento en materia de Prevención de Riscos Laborais.

Asesoría contable

 • Estudo da situación contable actual da empresa e implantación, si procedese, do Plan de contas máis adecuado.
 • Asesoramento técnico, en caso de ser necesario, ao persoal da empresa, co fin de que o fornezo de datos sexa eficiente.
 • Visita periódica ás oficinas das empresas, de acordo ao seu movemento administrativo, ou a requeremento da mesma.
 • Control e análise periódica da contabilidade en proceso.
 • Facilitación e interpretación das variables económicas e financeiras solicitadas pola empresa.
 • Mecanización informática, en caso que así se solicite, da contabilidade financeira, a partir dos datos fornecidos pola mesma.
 • Confección e legalización dos libros obrigatorios e auxiliares esixidos pola lexislación mercantil: Diario, balances, Maior, Rexistros e I.V.A., Actas, Rexistro de Socios.
 • Elaboración e presentación do Depósito de Contas anuais da Empresa no Rexistro Mercantil.
 • Asesoramento Xeral das diversas situacións económico-financeiras, tales como ratios, ampliacións de capital, suspensións de pagos, crebas, etc…