Plan Galicia Emprega de Incentivos á Contratación e á Formación na empresa ordinaria

Plan Galicia Emprega de Incentivos á contratación e á formación na Empresa Ordinaria – DOG Núm 141 do 26 de xullo 2021

OBXECTO

Axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral coa finalidade de paliar os prexuízos derivados dos efectos da pandemia provocada pola Covid-19 sobre o mercado de traballo.

PRAZO DE PRESENTACION

Desde o 27 de xullo ata o 30 de setembro de 2021

En concorrencia non competitiva (por orde de entrada). Marco temporal covid-19

TIPOS DE AXUDAS

Inclúe catro tipos de axudas compatibles:

  • Incentivos á contratación indefinida inicial, por medio da cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial de persoas mozas, mulleres, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
  • Incentivos á contratación temporal, por medio da cal se proporcionará unha subvención para a contratación temporal de persoas mozas, mulleres, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
  • Incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos soamente no caso das persoas mozas, mulleres e as persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
  • Incentivos á formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas mediante contratación indefinida inicial e temporal por medio desta orde, para levar a cabo acciones formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

Será subvencionable calquera tipo de contrato excepto o contrato en prácticas.

BENEFICIARIOS

Poderán ser entidades beneficiarias as persoas autónomas que realicen contratacións por conta allea e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

As empresas que teñan cincuenta ou máis persoas traballadoras deberán cumprir a cota de reserva para persoas con discapacidade, conforme se dea ocupación, polo menos, ao 2 % de traballadores.

As persoas contratadas terán que ser persoas desempregadas que cumpran algunha destas condicións:

Persoa nova: a persoa contratada ten que ter menos de 30 anos.
Muller.
Parado de Longa Duración: aquela que na data da súa contratación por conta allea estea sen traballo e acredite un período de inscrición como persoa desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os dezaoito meses anteriores á súa contratación.
Persoa discapacitada ou en risco de exclusión: a persoa terá que ter máis dun 33 % de discapacidade. A consideración de persoas en situación ou risco de exclusión social será para as persoas perceptoras da renda de inclusión social de Galicia ou membros da súa unidade de convivencia ou as persoas que teñan o certificado emitido polos servizos sociais acreditativa da devandita situación social.
As contratacións das persoas desempregadas que encaixan nalgún dos grupos anteriores teñen que realizarse entre o 1 de outubro de 2020 e o 30 de setembro de 2021.

CUANTIAS

As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de:
6.000 euros cando a persoa traballadora contratada sexa unha persoa desempregada mozo menor de 30 anos.
10.000 euros cando a persoa traballadora contratada sexa desempregada parada de longa duración.
12.000 euros cando o contrato realícese cunha muller desempregada.
16.000 euros se o contrato celébrase cunha persoa con discapacidade ou en risco de exclusión social. Neste suposto, se o contrato é a tempo parcial a contía do incentivo será a parte proporcional á xornada de traballo.
As contratacións temporais incentivaranse cunha axuda de:
3.000 euros cando a persoa traballadora contratada sexa unha persoa nova menor de 30 anos.
5.000 euros no caso de que o contrato celébrese cunha persoa desempregada parada de longa duración.
6.000 euros cando o contrato realícese cunha muller desempregada.
8.000 euros se o contrato celébrase cunha persoa con discapacidade ou en risco de exclusión social. Neste suposto, se o contrato é a tempo parcial a contía do incentivo será a parte proporcional á xornada de traballo. As contías establecidas nos puntos 1 e 2 incrementaranse nun 25 % nos seguintes casos, que son acumulables entre si:
No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste)/deste) estea situado nun concello rural.
Se a persoa contratada é maior de 45 anos.
Persoas trans.
Se a persoa incorporada é un emigrante retornado.
Se a contratación realízase con mulleres en profesións e oficios nos que a muller estea subrepresentada, segundo o informe do Instituto Galego das Cualificacións.
Os contratos indefinidos iniciais e temporais formalizados con persoas mozas menores de 30 anos, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social incrementaranse, ademais, nun 25 % se a persoa incorporada é unha muller.
A transformación de contratos temporais en indefinidos que cumpran os requisitos e condicións establecidos nesta orde de convocatoria incentivaranse cunha axuda de:
2.000 euros cando a persoa traballadora contratada sexa unha persoa desempregada mozo menor de 30 anos ou muller.
3.000 euros se o contrato celébrase cunha persoa con discapacidade ou en risco de exclusión social.
Nas transformacións non serán aplicables os incrementos establecidos nos apartados anteriores.
O incremento da xornada laboral dun contrato indefinido a tempo parcial a un contrato indefinido a tempo completo celebrado con persoas mozas menores de 30 anos, mulleres e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, incentivarase cunha contía de 2.000 euros. Neste suposto non serán aplicables os incrementos de contías establecidos nos apartados 3 e 4.
As contías da subvención pola contratación indefinida e temporal das persoas con discapacidade incrementaranse en 1.000 euros.


MANTEMENTO DO EMPREGO

Para as contratacións indefinidas iniciais, manter no seu persoal á persoa traballadora contratada durante un período mínimo de dous anos contado desde a data de realización da contratación.
Para as contratacións temporais, manter no seu persoal á persoa traballadora contratada durante un período mínimo dun ano ou o correspondente á duración do contrato temporal contado desde a data de realización da contratación.
Para as transformacións de contratos temporais en indefinidos, manter no seu persoal á persoa traballadora contratada durante un período de dous anos contados desde a data de realización da transformación do contrato temporal en indefinido.
No caso do incentivo polo incremento da xornada, a entidade beneficiaria deberá manter a nova xornada da persoa traballadora durante un período mínimo de dous anos.
As persoas ou entidades beneficiarias do incremento da subvención pola adaptación de postos de traballo deberán manter o destino dos bens subvencionados polo mesmo tempo que están obrigados a manter o posto de traballo a cuxa adaptación aqueles bens serven, que non será inferior ao período mínimo do ben subvencionado.
COMPATIBILIDADES

En ningún caso o importe das subvencións concedidas ao amparo deste programa poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, concedidos por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, supere o 100 % dos custos laborais e da Seguridade Social da persoa preparadora laboral subvencionada.

Para máis Información contacta connosco.