Con este documento, queremos informarche de cales son os motivos polos que recollemos os teus datos persoais, que facemos con eles, cales son os teus dereitos e de que forma podes exercelos

Responsable dos seus datos:

  • Identidade: María Jesús Davila Freire en diante ADARO CONSULTORES
  • Dirección: rúa Plá e Cancela 13, 1º – 15005 ? A CORUÑA
  • Teléfono: 981148472
  • Email: info@adaroconsultores.com

Esta declaración aplica a calquera sitio web, aplicación, produto, software ou servizo pertencente a ADARO CONSULTORES ou que se atope vinculado á mesma (en conxunto, os nosos “Servizos”). En ocasións, un servizo pode estar vinculado a unha declaración de privacidad distinta, que enumerará as prácticas de privacidad particulares de devandito servizo.

Esta política poderá ser periódicamente actualizada co que lle instamos a que acceda e revise. No caso de que realicemos cambios que consideremos importantes, informarémoslle a través dun aviso nos servizos pertinentes ou nos comunicaremos con vostede a través doutros medios como o correo electrónico.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En ADARO CONSULTORES recollemos, almacenamos e tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de gestionar os servizos contratados coa nosa entidade e de facerlles chegar información que sexa do seu interese a través das nosas canles de comunicación. Os datos proporcionados conservásense mentres de manteña a relación dos servizos contratados e mentres non se solicite o seu eliminación por parte do interesado, aínda que ata neste caso debemos ter en conta o cumprimento das obrigacións legais que estean en vigor.

Tratamento dos seus datos

As bases legais para o tratamento dos teus datos é a ejecución do contrato ou do servizo que nos solicitaches formalmente como asesoría fiscal, laboral e/ou contable ou consultoría e, para garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario, xunto a cada formulario de solicito de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a ADARO CONSULTORES, farémoslle saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso. Tamén lle comunicaremos os datos que son imprescindibles para poder realizar o servizo contratado e pediráselle o consentimento expreso para o resto, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a ejecución do servizo.

Destinatarios dos datos

Como norma xeral, desde ADARO CONSULTORES non se comunican datos de carácter persoal a terceiros máis aló daquelas comunicacións necesarias para a prestación dos servizos, ou derivados dos requisitos legais que nos sexan de aplicación. En particular, realizamos comunicacións e intercambios de información con entidades bancarias, en base aos servizos prestados, para realizar a xestión de cobros e facturación dos servizos prestados, a xestión de pagos a proveedores de servizos, ou en cumprimento dos requisitos legais, fiscais e de deberes públicos, como pode ser a Administración Tributaria, a Seguridade Social ou ás entidades relacionadas co cumprimento das obrigacións en materia de prevención de riscos e seguridade e saúde laboral

Ademais, dispoñemos de determinados servizos subcontratados nos que nos apoiamos para a prestación e desenvolvemento dos nosos servizos. É o caso, principalmente, de servizos de aloxamento da web ou mantemento informático

Para a prestación destes servizos asináronse os correspondentes contratos de tratamento externo, asegurando o cumprimento dos requisitos da normativa. Nos casos en que estes servizos sexan proporcionados ou requiran a intervención de entidades ou sistemas aloxados en terceiros países, asegurámosnos/asegurámonos que, nos casos que se requiran transferencias internacionais de datos, estas realícense a países que acrediten un nivel de seguridade equiparable ao da normativa europea. Neste sentido, consideraranse as decisións de adecuación do Comité Europeo de Protección de Datos, ou, na súa falta, certificados, normas corporativas, cláusulas contractuales ou calquera outro mecanismo recoñecido que acredite un adecuado nivel de protección.

ADARO CONSULTORES prohibe expresamente ao usuario da web compartir, facilitar ou ceder datos de terceiros, que puidese obter do contacto, interacción ou realización de navegación ou consulta a través desta web, agás se puidese acreditar exprésaa autorización do usuario cuxos datos pretende ceder.

Os seus dereitos

En todo momento as persoas interesadas poden exercer os seguintes dereitos:

  • DEREITO a solicitar o ACCESO aos datos persoais e a obter información sobre si estamos tratando os seus datos e á información referente ao tratamento dos mesmos.
  • DEREITO de RECTIFICACION para modificar aqueles datos inexactos, erróneos ou incompletos
  • DEREITO de SUPRESION dos datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos. Tendo en conta as excepcións que contempla a normativa como, por exemplo, para o cumprimento de obrigacións legais.
  • DEREITO de obter a LIMITACION DO TRATAMENTO pola nosa banda, naquelas circunstancias descritas na lexislación.
  • DEREITO de OPOSICON a que datos persoais que lle conciernan sexan obxecto dun tratamento, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamaciones.
  • DEREITO de PORTABILIDAD dos seus datos para transmitilos a outro responsable de tratamento e que este efectueise nun formato estructurado, inteligible e automatizado

Tamén pode en calquera momento modificar e/ou retirar calquera consentimento que nos outorgou, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Para o exercicio destes dereitos, lle instamos a que utilice os datos de contacto que figuran como RESPONSABLE DOS seus DATOS, ao comezo deste aviso, preferentemente vía postal.

Para un adecuado exercicio destes dereitos, lle instamos a que utilice como referencia os persoais e modelos para o exercicio dos dereitos que se poden localizar na páxina web da Axencia de Protección de Datos, www.agpd.é.

Tamén pode dirixirse a esta mesma Axencia de Protección de Datos (www.agpd.é) en caso de considerar que os seus dereitos foron vulnerados, ou que non se actuou adecuadamente respecto de as solicitudes de dereitos que poida realizar.